Provozní řád autokempu Babylon
Sem vložte podnadpis

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a chatky v areálu kempu. 

UBYTOVÁNÍ

Návštěvník kempu je povinen ihned po příjezdu oznámit svůj příchod v recepci, kde vyřídí potřebné formality a je mu přidělena chatka, místo pro karavan nebo stan.

CHATKY

Po ubytování v chatce si prosím přečtěte naše DESATERO UKÁZNĚNÉHO HOSTA
Jeden výtisk najdete v každé chatě.

MÍSTO PRO STAN

Stan, obytný přívěs či karavan apod. je návštěvník povinen postavit na místě určeném správcem nebo recepčním. Návštěvník kempu nesmí bez písemného souhlasu provozovatele kempu provádět žádné terénní úpravy, budovat opěrné stavby, schody, přístřešky či jiné pomocné stavby a ani umisťovat předměty a zařízení nesloužící k ubytování.

PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Bývá nepsaným pravidlem parkovat vůz vedle stanu z levé strany při pohledu na vstup stanu. Motorové vozidlo zaparkujte, tak aby nebránilo příjezdu dalším vozidlům a nerušilo odpočinek ostatních návštěvníků. Parkování vozidel na jiném místě, je nepřípustné. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu kempu přísně zakázána

HYGIENICKÁ PRAVIDLA - BEZINFEKČNOST

Užívání kempu je dovoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postižení infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

V prostorách kempu a hygienických zařízeních je nutno udržovat pořádek a čistotu, respektovat ochranná pásma vodních zdrojů. Nádobí je zakázáno mýt umývárnách, ve sprše a na toaletách. 

Nádobí lze mýt pouze v prostoru tomu určeném, tj. v centrální kuchyňce, kde jsou dřezy a teplota vody je nastavena na 60°C  a jeden ohřívač na 85° C.

Veškeré odpady je návštěvník povinen ukládat do nádob na určených místech. Návštěvník je povinen v rámci možností produkovaný odpad třídit. Kromě míst k tomu určených, odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.

OHNĚ/TÁBORÁKY

Zakládání a pálení ohňů je možné pouze na místech určených a řádně označených provozovatelem kempu. Při zakládání a pálení ohňů je nutno dbát opatrnosti a dodržovat obecně platné zásady pro zacházení s otevřených ohněm a požární řád. Zakládání ohně je zakázáno osobám mladším 18 let.

V době od 22.00 do 6.00 hodin je povinnost zachovávat noční klid.
V době konání kulturních akcí může provozovatel po předchozí dohodě povolit výjimku.
Od 22:00 do 6:00 nejsou v prostorách kempu povoleny žádné sportovní aktivity.

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Pokud návštěvník má s sebou domácí zvíře, je povinen o této skutečnosti informovat správce kempu ihned po příjezdu. Za pobyt zvířete zaplatí poplatek ve výši dané AKTUÁLNÍM ceníkem. Na vyžádání správce kempu je návštěvník povinen předložit očkovací průkaz zvířete (kočka, pes) s vyznačením platného očkování. Zvířata se mohou po kempu pohybovat pouze na vodítku, psi opatřeni náhubkem. Majitel zvířete je povinen zvíře venčit mimo hranice kempu, při znečištění prostoru kempu je povinen výkaly zvířete ihned odstranit. Tato ustanovení se vztahují na všechna zvířata v kempu se nacházející, i když se jedná o zvířata návštěvníků v kempu neubytovaných. Bez výjimky platí zákaz koupání zvířat ve všech prostorách vymezených pro koupání osob.

KRÁDEŽ / ÚRAZ

Provozovatel kempu nezodpovídá za ztrátu nebo poškození žádného majetku, který byl do kempu vnesen návštěvníky, pokud je nezavinil provozovatel kempu. Nezodpovídá ani za újmu na zdraví nebo úraz návštěvníků kempu, pokud byla způsobena návštěvníky kempu vzájemně. V žádném případě nezodpovídá ve shora uvedených případech za škody způsobené živelními událostmi.

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

Při připojování karavanů nebo stanů na elektrickou přípojku je jejich majitel zodpovědný za zabezpečení připojovacího kabelu od zásuvky (el. přípojky) ke spotřebiči. Nesmí tímto připojovacím kabelem ohrožovat ostatní rekreanty. Připojení na elektrickou síť lze výhradně se souhlasem a pod dozorem provozovatele kempu. Návštěvník kempu je zodpovědný za dodržování následujících bezpečnostních opatření - karavan, stan nebo ostatní rekreační zařízení nesmí být napájeno z -elektrické přípojky (zásuvky), vzdálené více než 20 metrů od místa připojení - § 132, § 3 ZP s přihlédnutím k čl. 3.2.1. ČSN 3 2007-7-708. Pokud jsou přívody pro stany, karavany a ostatní rekreační zařízení položeny volně na zemi, musí být zajištěny proti nebezpečí mechanického poškození dle § 196 odst.1 vyhl. 48/82 Sb. § 3509, 3510 ČSN 340350.

VLASTNÍ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
V celém areálu kempu - chatky, kulturní místnost, toalety, umývárny - platí přísný 

ZÁKAZ POUŽÍVAT VLASTNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE

elektrické vedení do chatiček, do společenské místnosti je navrženo pro spotřebič již umístěný v chatě (lednice) a zásuvka je určena pro holící strojek, zdravotní pomůcky či dobití mobilního telefonu.
V chatičkách i umývárnách nejsou zásuvky projektovány pro spotřebiče s velkým odběrem. Využity by měli být jen na holící strojky nebo cestovní fény, které nemívají příkon vyšší než 1 kW.

Dále je z hygienických důvodů přísně zakázáno vařit vodu ve varných konvicích vodu na toaletách nebo v koupelně. Na to e plně vybavena kuchyně s jídelnou u recepce.

NOČNÍ KLID

Doba nočního klidu je od 22:00 do 6:00 - restaurace u recepce zavírá v období červen až srpen ve 22:00.
V květnu a září je recepce otevřena od 9:00 do 17:00

Prosím uvědomte si, že váš noční hlučný návrat do kempu z restaurace, je všem, co již spí, stejně nepříjemný, jako bude vadit vám druhý den ráno (třeba v kocovině), až si budou děti hlasitě hrát u vaší chatky.
Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat.
Zaplacením ubytování, nebo vstupenky host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

Provozní řád je závazný pro všechny, kteří pobývají v kempu. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500 Kč nebo dle skutečné výše způsobené škody.

V areálu kempu je přísně zakázáno užívat v nadměrné míře alkoholické nápoje a jakékoliv psychotropní látky.

MOTOROVÁ VOZIDLA V AREÁLU AUTOKEMPU

V celém areálu je povoleno jezdit vozem maximální rychlostí 20km/h

Přestože mají děti k dispozici hřiště, je běžné, že provozují sportovní hry i mimo hřiště, mezi chatkami a stany.

Obzvlášť malé děti nevnímají možné nebezpečí!
Dbejte prosím zvýšené pozornosti.
Při couvání je řidič povinen požádat druhou osobu, aby zajistila bezpečné zaparkování vozidla. 

Provozní řád autokempu najdete v každé chatce a na velké nástěnce při vjezdu do kempu.